O NAS

Śniadania w formie szwedzkiego stołu

Dogodne pory posiłków

  1. Częściowa wymiana okien drewnianych na PCV w budynku,

3. Przebudowa kotłowni z wymianą źródła ciepła (z kotłów węglowych na gazowe),

2. Docieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu celulozowego do części niskiej i wysokiej budynku,

4. Termoizolacja elewacji.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest głęboka modernizacja obiektu Ośrodka “Wojków” wraz z wymianą i modernizacją źródła energii aby podnieść jego efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie strat ciepła i zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE). Jednym z celów szczegółowych projektu to redukcja emisji gazów cieplarnianych do 187 ton równoważnika CO2/rok.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie zmodernizowany obiekt, zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie jego pozycji na rynku usług turystycznych. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesienie 1955 Gj/rok, a energii końcowej budynku do 1961 Gj/rok oraz zwiększy się produkcja energii cieplnej z OZE. Rezultatem projektu będzie również zmniejszenie o 83,9 % wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania budynku. Odbiorcami efektów rzeczowych realizacji projektu jest społeczność lokalna Gminy Miasta Kowary oraz osoby korzystające z usług turystycznych i rehabilitacyjnych.

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi: 398.993,15 PLN.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 323.259,07 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania Projektu wynosi: 210 268,39 PLN i stanowi 65,05 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Wkład własny beneficjenta Projektu: 112 990.68 PLN, co stanowi 34,95 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

do góry